Ryggens fiskevårdsområde

För allt fiske inom området enligt separat anslagen karta krävs fiskekort enligt nedan:

 

Fiskekort för allmänheten

Fiske får bedrivas inom hela området med ett handredskap per person, alternativt max 20 angeldon eller gäddsaxar. Priset är 300 kr per år, 200 kr per vecka för familj eller 50 kr per dygn. Fiske får inte bedrivas med, nät, mjärde eller andra fasta redskap. Det är inte tillåtet att medföra båt, flytring eller annat hjälpmedel, inte heller att medföra betesfisk från annat vattendrag. Detta p.g.a. risken för kräftpestsmitta. Kräftfiske är förbjudet.

Observera att Djuptjärn, Vargsjön, Lottbosjön och bäcken från Holmsjön är att betrakta som smittat av kräftpest!

Maximalt tre laxöringar får fångas per dygn per fiskekort!

 

Ortskort och Fiskerättsbevis

Ortskort kan lösas av fastboende och sommarboende runt respektive sjö. Kortet är knutet till varje separat familj boende på en fastighet. Kortet gäller för allt fiske inom området. Priset är 225 kr per år. Alternativt kan ”ortskort storfamilj” lösas till ett pris av 400 per år. Gäller då för flera familjer på samma fastighet. Fiskerättsbevis löses av fiskerättsinnehavare och gäller för allt fiske inom området. Priset är 200 kr per år.

Kräftfiske

Kräftfiske för behöriga med gällande ortskort eller fiskerättsbevis är för angivit datum tillåtet från kl 1700 och ett dygn framåt med maximalt 20 fångstenheter. Fisket skall bedrivas inom eget skifteslag eller i anslutning till egen tomt. Allmänna områden utan bebyggelse är i första hand reserverat för bybor utan egen naturlig strandanknytning. Minimimått 9 cm från huvud till stjärt. Kräftfiske är förbjudet i Lottbosjön, Vargsjön, Djuptjärn, Fäbodsjön, Sågsjön och Bosjön. Observera att kräftfiske endast får bedrivas med 20 enheter per fastighet, oavsett hur många som löst ortskort eller fiskerättsbevis på denna fastighet. Observera att det är förbjudet att medföra betesfisk från annat vatten!

 

Märkning

Alla flöten skall märkas med namn, telefonnummer eller i Ryggensjön, med medlemsnummer i Ryggensjöföreningen. Om syren eller andra fasta markeringar görs, rekommenderas att man på bojen skriver vad som är markerat. Omärkta redskap kan komma att beslagtas och överlämnas till polismyndighet.

 

Nätfiske

Nätfiske får av behöriga bedrivas med maximalt fyra nät, varav högst två får vara ihopkopplade, och där varje nät får vara högst 30 meter.

Copyright © 2012 Ryggens Fiskevårdsområde