Ryggens Fiskevårdsområde
Inventering 2012

Inventering 2012

Här kan du läsa om inventeringen av flodkräftor som gjordes i Ryggensjön under 2012, tillsammans med Hushållningssällskapet Värmland. Vill du läsa hela rapporten så klicka här.

Bakgrund/Historik

Hushållningssällskapet i Värmland har för 2012 beviljats medel via Länsstyrelsen i Dalarna för olika åtgärder för att bevara och utveckla flodkräftbestånden i länet. En del i projektet syftar till att inventera och undersöka flodkräftbestånden. Under 6-7 september 2012 provfiskades Ryggen, Falun kommun.

Ryggen

Ryggen har haft ett bra bestånd med flodkräftor fram tills början 1970-talet, då man ansåg att beståndet avtog och minskade. Under årens gång har olika åtgärder vidtagits för att förbättra beståndet tex begräsningar i fisket, biotopvård, stödutplantering (2001 – 2002 med två somriga flodkräftor från Gotland), minkjakt mm utan att ha fått riktig önskad effekt. Fortfarande bedrivs ett kräftfiske och kräftpremiären är högtidlig och efterlängtad av fiskerättsägarna. Man har uttryckt en oro om flodkräftbeståndets utveckling i Ryggen, därav anledningen till genomförda provfiske. Några fiskerättsägare har bedrivit aktiv biotopvård i anslutning till respektives fritidhus t ex utläggning av tegelpannor och sten i syfte att skapa gömslen och boplatser för flodkräftor. Tanken med provfisket är även att kunna undersöka skillnader i täthet och storlek mellan lokaler som aktivt biotopvårdats med lokaler där ingen aktiv åtgärd genomförts.

Metodik

Provfisket genomfördes av Tomas Jansson, Hushållningssällskapet i Värmland med mycket god hjälp av medlemmar ur Ryggens fvof bl.a Lars Samuelsson, Mats Morell och Örjan Eriksson, enligt standardiserat provfiske med mjärdar (Naturvårdsverket). Totalt användes 79 mjärdar fördelade på 16 länkar. Mjärdar av märket LiNi med 14 mm maskstorlek användes. Provfiskena genom- fördes under 6-7 september 2012. Mjärdarna var länkade om fem stycken vardera. Avståndet mellan varje mjärde på länkarna är 10 m. En länk omfattar således 50 m. Till bete användes vitfisk (cyprinider) som agnades på betesnål.

Resultat

Ryggen är en näringsfattig sjö och har mycket fina strandnära biotoper med gott om sten och hårdbottnar. Men relativt snabbt, ofta efter 3-5 m, övergår fastbottnen till mjukbotten i sjöns djupare delar. Mjukbottnar använder kräftor inte i samma utsträckning. Totalt fångades 251 kräftor vilket motsvarar 3,2 kräftor per mjärde och natt. Medellängden var 91,7 mm, könsfördelningen var 58 % hanar och 42 % honor. Av de 107 honorna var 78 % parningsmogna dvs. de är redo för parning i hösten 2012.

Vid fyra lokaler som provfiskades har biotopvårdande åtgärder genomförts i privat regi. Man har skapat gömslen/boplatser genom att lägga ut natursten/ tegelpannor/ syror (risvasar) mm. Resultatet blev att man fick betydligt fler flodkräftor vid dessa fyra lokaler jämfört med övriga 12 provfiskade lokaler, trots att det på dessa fyra lokaler har bedrivits ett fiske i samband med kräftpremiären. Vid de övriga 12 länkarna har det till stor del inte bedrivits ett kräftfiske. Det var framförallt antalet kräftor per mjärde och natt (f/a) som skildes mellan lokalerna, medellängd, könsfördelning och parningsmognaden var likartad.

Konstgjorda gömslen till kräfor.